TEST | Hero | VI24 | Seeds

Informacje o produkcie

1. Odporności

Definicje terminów opisujących reakcję roślin na agrofagi[1], zalecane dla nasiennictwa warzywnego (Przyjęte przez Sekcję ds. Warzyw i Roślin Ozdobnych Międzynarodowej Federacji Nasiennej w czerwcu 2012 r.).

Wprowadzenie

Relacje między roślinami a agrofagami przybierają bardzo złożony charakter. Poziom reakcji odmian roślin na agrofagi ustalany jest w toku badań prowadzonych w kontrolowanych warunkach, w których występują znane i opisane biotypy, patotypy, rasy i szczepy agrofagów. Jednak w praktyce zdolność agrofagów do wywołania chorób roślin uzależniona jest od czynników środowiskowych, właściwości samego organizmu i zdolności rośliny do obrony. Odmiany roślin jednego gatunku mogą różnić się stopniem odporności na działanie agrofaga. Odmienne okoliczności, takie jak wiek rośliny, presja agrofagów i ich zjadliwość bądź niekorzystne warunki środowiskowe mogą powodować inny przebieg i wynik interakcji pomiędzy tą samą rośliną a agrofagiem. Należy również pamiętać, że agrofagi zdolne są do wykształcania nowych biotypów, patotypów, ras i szczepów, które mogą uszkadzać rośliny niepodatne na działanie pierwotnej postaci takiego agrofaga.

W celu ujednolicenia terminologii używanej do opisu reakcji rośliny na agrofagi, Sekcja ds. Warzyw i Roślin Ozdobnych Międzynarodowej Federacji Nasiennej przyjęła następujące nazewnictwo:

Definicje

Podatność jest to niezdolność odmiany do ograniczenia wzrostu i rozwoju konkretnego agrofaga.

Odporność jest to zdolność odmiany do ograniczenia wzrostu i rozwoju konkretnego agrofaga i/lub szkody powstałej w wyniku jego ataku w porównaniu do odmian podatnych uprawnianych w podobnych warunkach środowiskowych i przy podobnym poziomie presji agrofagów.

Odmiany odporne w warunkach bardzo silnej presji agrofagów mogą wykazywać częściowe objawy uszkodzeń lub infekcji. Wyróżnia się dwa poziomy odporności.

Wysoka odporność (HR*): ma miejsce, gdy w porównaniu do odmian podatnych dana odmiana rośliny w wysokim stopniu ogranicza wzrost i rozwój określonego agrofaga przy normalnym poziomie presji agrofagów. Należy jednak zaznaczyć, że odmiany takie przy znacznym nasileniu presji agrofagów mogą wykazywać pewne objawy uszkodzeń lub infekcji.

Umiarkowana odporność (IR*): ma miejsce, gdy odmiana ma zdolność ograniczenia wzrostu i rozwoju danego agrofaga lecz w większym stopniu wykazuje objawy uszkodzenia lub infekcji w porównaniu do odmiany wysoce odpornej (HR). Odmiana o średniej odporności (IR) wykazywać będzie nadal mniej widoczne objawy uszkodzeń lub infekcji w stosunku do odmian podatnych, rosnących w tych samych warunkach środowiskowych i/lub poddanych identycznej presji agrofagów.

Należy pamiętać, że deklarowana odporność danej odmiany rośliny ograniczona jest do biotypów, patotypów, ras i szczepów agrofagów, które wskazano w informacji o odporności. Jeżeli w wydanej dla danej odmiany rośliny informacji o odporności nie wskazano żadnych biotypów, patotypów, szczepów ani ras agrofagów, oznacza to, że odporność dotyczy biotypów, patotypów, szczepów i ras agrofagów, dla których nie została jeszcze wypracowana ogólnie przyjęta klasyfikacja. Mogą pojawiać się nowe biotypy, patotypy, rasy i szczepy agrofagów, których pierwotna informacja o odporności nie obejmuje.

Immunność (odporność całkowita) zachodzi w przypadku całkowitego braku podatności rośliny na atak lub infekcję przez konkretnego agrofaga.

[1] Według definicji FAO pojęcie „agrofag” oznacza: Dowolny gatunek, szczep lub biotyp rośliny, zwierzęcia lub czynnika patogennego, szkodliwy dla roślin lub produktów roślinnych. Tym samym patogeny (mikroorganizmy chorobotwórcze, takie jak bakterie, wirusy i grzyby) zaliczane są do agrofagów.

4. Zasady bezpiecznego stosowania zaprawianych nasion

Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego stosowania zaprawianych nasion

5. Zasady bezpieczeństwa przechowywania nasion

Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego przechowywania nasion